طراحی و توسعه

طراحی و توسعه یکی از اهداف مهم در شرکت آداک می باشد. محصولات جدید و متنوع شرکت ساخته و پرورش یافته بخش طراحی و توسعه می باشد. بیشتر کارمندان شرکت توسعه دهندگان می باشند.

استقبال از ایده ها

مدیران آداک خود سالها در زمینه های توسعه ابزارهای آموزشی، تفریحی و کاربردی فعالیت داشته اند و دارند. از آنجایی که مدیران شرکت آداک گروهی متشکل از جوانان متخصص می باشند، از ایده ها و نظرات جدید بسیار استقبال می‌کنند. ایده های شما میتواند با هزینه سرمایه گذاری شرکت و بصورت مشارکتی پیاده سازی شود.